Om skolen

Vi lever i et kystsamfunn som er bygd opp rundt de ressursene kysten har å gi.

Årviksand Skole ønsker å ta vare på lokale tradisjoner og elevens identitet til det lokale kystsamfunnet. Skolen har en sentral plass i bygda, både geografisk og symbolsk.

Gjennom nært samarbeid har skolen og foresatte ansvar for:

Kunnskap:
- å legge til rette for et godt læringsmiljø.
- Å gi elevene redskap for læring og sette fokus på basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
- Å gi elevene kompetanse som tar vare på vår kulturarv.
- Å gjøre elevene i stand til å møte utfordringene i et samfunn i endring.

Yteevne:
- Å oppmuntre elevene til læring i samsvar med sine evner og forutsetninger.
- Å legge til rette for individuell tilpasset opplæring gjennom læringsstrategier, elevmedvirkning
og varierte arbeidsmåter.

Sosial kompetanse:

- Å lære elevene å vise respekt for hverandre, vise omsorg og medfølelse.
- Å lære elevene å ta ansvar for sine valg.
- Å arbeide for at vi har en åpen og inkluderende skole.

Teknologi:

- Å gjøre IKT til et naturlig redskap i skolehverdagen.
- Å gi elevene digital kompetanse slik at de blir i stand til å møte utfordringene i vårt moderne samfunn.