Skolens plattform

K unnskap
Y teevne
S osial kompetanse
T eknologi

Vi lever i et kystsamfunn som er bygd opp rundt de ressursene kysten har å gi.

Årviksand Skole ønsker å ta vare på lokale tradisjoner og elevens identitet til det lokale kystsamfunnet. Skolen har en sentral plass i bygda, både geografisk og symbolsk.

En fådelt eller udelt skole medfører store utfordringer for det pedagogiske personalet. Men det medfører også store fordeler når det kommer til innlæring av sosial kompetanse. Det er lett for lærerne å bli kjent med og se hver enkelt elev. Alle elevene blir sett hver dag, og det er forholdsvis lett å håndtere sosial problematikk hvis den oppstår.

GJENNOM NÆRT SAMARBEID HAR SKOLEN OG FORESATTE ANSVAR FOR…

Kunnskap:
– å legge til rette for et godt læringsmiljø.
– Å gi elevene redskap for læring og sette fokus på basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
– Å gi elevene kompetanse som tar vare på vår kulturarv.
– Å gjøre elevene i stand til å møte utfordringene i et samfunn i endring.

Yteevne:
– Å oppmuntre elevene til læring i samsvar med sine evner og forutsetninger.
– Å legge til rette for individuell tilpasset opplæring gjennom læringsstrategier, elevmedvirkning
og varierte arbeidsmåter.

Sosial kompetanse:

– Å lære elevene å vise respekt for hverandre, vise omsorg og medfølelse.
– Å lære elevene å ta ansvar for sine valg.
– Å arbeide for at vi har en åpen og inkluderende skole.

Teknologi:

– Å gjøre IKT til et naturlig redskap i skolehverdagen.
– Å gi elevene digital kompetanse slik at de blir i stand til å møte utfordringene i vårt moderne samfunn.